ЭЛЕКТРОНДЫ ҚАЗАҚ ҮЙДІҢ ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ БОЛДЫ

848

0

ЭЛЕКТРОНДЫ ҚАЗАҚ ҮЙДІҢ ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ БОЛДЫТ.Жүргенов
атындағы Шығармашылық үйінде электронды қазақ үйдің таныстырылымы болып өтті.
Қазақтың мәдени-рухани құндылықтарын насихаттап, келешек ұрпақты бабалар
сөзімен сусындату мақсатында жасалынған киіз үйді жобаның жауапты редакторы
Жарқын Сәленұлы көпшілікке таныстырды.

Электрондықазақүй 4 бөлімгебөлінген. Біріншібөлімде 150 ертегі қамтылған. ОныактерАйдосБектемірменәйгілідикторСауықЖақаноқыған. Екіншібөлімге 167 балалар әніенгізілген. Киізүйдендәулескеркүйшілердіңкүйіндетыңдауғаболады. Түрліаспаптаорындалғанкүйлерүшіншібөлімдіқамтыса, төртінші бөлімтолығымендәстүрліжәнехалықәндері, терме-толғау, бесікжырыменАбайдың 45 қара сөзіне арналыпотыр. Киіз үйгебарлығы 1200 шығарма сыйдырылған.

Ұрпақты ұлттықрухқатәрбиелейтінбұлжобаныңтұсаукесеррәсіміАстанақаласындаөткен. ЖобаныңнегізгіавторыҒалымбекҚызырбекұлы.

«Бүгіндеәніміздіңмәтініменәуенінөзгертіпайтыпжатқанзамандахалықтыңқаймағыбұзылмағанәндерін, әдебиетімізбенмәдениетіміздіңжыржауһарларынкелешекұрпаққажеткізубіздіңбастымақсатымыз. Балалықтанданалыққадейін жететін бұлзаманауикиізүйнағызтәрбиеқұралы. Сондықтанболашақтаондағышығармалардыңмаз­мұнынжетілдіретінболамыз», – деді Ж.Сәленұлы.

Құрылғыныңтағыбіререкшелігіоданрадиотыңдап, әртүрліфлешкарталарменәуендердідетыңдауғаболады. 3 жылға жуық уақытжұмсалғанжобаныңжүзегеасуынаДүниежүзіҚазақтарыныңқауымдастығыменМ.ӘуезоватындағыӘдебиетжәнеөнеринс­титутыөзүлестерінқосқан. ҚазіргікүніРесей, Түркия, Германиясекілдіелдердегі қандастарымызғатаныстырылып, олардыңерекшеықыласынабөленгенбұлкиізүйалдағыуақыттадақазақтартұратынөзгеелдергетаныстырылатынболады. Айтакетукерек, қазақүйтазаыдысжасайтынкерамикалықөнімненжасалғандықтаноныңешқандайзияныжоқкөрінеді.

Жалпы бабаларымызданбізгежеткенбаймұраларымыздыбойынасыйдырғандәстүрліүлгідегіэлектрондықазақүйзаманменталғамғасайжасалынған. Сондықтаноләрүйдіңтөріндетамылжытаәнсалып, күмбірлетекүйтөгіптұрса, ұлттықрухымызасқақтайтүсетініанық.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.