МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ӨМІР САПАСЫ ЖАҚСАРАДЫ

103

0

Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында аймағымыздағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және олардың өмір сүру сапасын жақсарту бағытындағы атқарылып жатқан жұмыстарды саралаған жиын өтті.

ЖиындыашқанбасқармабасшысыЖазираЖылқышиевабүгінгітаңдамүгедектігібаржандардыңөмірсүружағдайларынжақсартубойыншамақсаттыжұмыстаратқарылыпжатқанынжеткізді. – Бұл жүйелі жұмыстарөткенжылыоблысәкімдігібекіткенЖолкартасыаясындажүргізілуде. Аталғанкартадабіріншіден, медициналықоңалтудыдамытуқарастырылады, оныңішіндеарнаулымедициналық-әлеуметтікмекемелержелісіндамытукөзделген. Екіншіден, әлеуметтікоңалтудыдамытушеңберіндемүгедектердіңтехникалықкөмекшіқұралдаралуынабөлінетінқаржыландырудыкөбейту, соныменбіргеарнау­лыәлеуметтікқызметтердіәріқарайдамытукөзделеді, – деді басқарма басшысы.

ЕлбасыныңбиылғыхалыққаарнағанЖолдауынжүзегеасырумақсатындажоғарыдааталғанЖолкартасынаөзгерістеренгізіліпті. Осылайша, бұлқұжатбиылғынаурызайындажаңаредакциядабекітіліп, оныжүзегеасыруға 7,6 млрд. теңгеқаражатқаралған. Оның 5 млрд. теңгесіосыжылғабөлінсе, өзге 2,6 млрд. теңгесі 2015 жылдың үлесіне берілгенқаражат. Айтакетейік, қаржыландыруөткен 2013 жылмен салыстырғанда 1,1 млрд. теңгегеартыпотыр.

Нақтыкезеңдеоблысымыздамүгедектігібаржандардыңсаны – 26 317. Аталған Жол картасындаолардыкәсібиоңалтуғажекеоңалтубағдарламаларыәзірленген. Соныменбірге, облыстағымүгедектігібаржандардыжұмысқаорналастырудыңіс-шаражоспарыбекітіліп, біріншікезеңде 374 мүмкіндігі шектеулі жантұрақтыжұмыспенқамтылыпотыр. Бұғанқоса, мүгедектердіңәлеуметтік, көлікжәнеинфрақұрылымнысандарынакедергісізқолжетімділігінқамтамасызетуүшінжағдайларжасалуда. Мәселен, облысымыздағы 2326 нысанға түгендеу жұмыстарыбылтырданберіжалғасыпкеледі. Бұл – мүгедектердіңәлеуметтікинфрақұрылымнысандарынақолжетімділігінарттыруүшінжасалыпжатқанжұмыстардыңбірбөлігі. Соныменбірге, биыл «Әлеуметтіктакси» қызметіндамытуға 17,2 млн. теңгебөлініп, бұлбағыттағыжұмыстароблыстыңбарлықаудандарындажүзегеасырылуда.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз