ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

337

0

ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ - ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

Балалар мен жасөспiрiмдердiңден­саулығының мықтыболуы кезкелген қоғамүшiнмаңызды мәселелердiңбiрi болыптабылады. Өйткенi, бү­гiн­гi жасөскiн – елiмiздiңертеңгi болашағы. Ал, денсаулық көбiнеәрбiрадамның ұстанатын өмiр қағидасы менпайдаланылатын тағамына тiкелей қатысты. Осыорайда күнсанап өсiп, дамыпотыратын жасағза iшiп-жей­тiнтағамдарымыздан өзiнеқажет эле­менттердi iздейдi. Ағзаныңжетiлiп,дамуы үшiнқажеттi қорекжетiспейтiнболса, балалармен жасөспiрiмдердiңдамуына керi әсерiнтигiзедi. Солсе­бептi, бiзмектеп оқушыларын тамақ­тандырумәселесiнеайрықша мәнбе­рiп,оны дұрысжолға қоюымызкерек. Балалармен жасөспірімдерді дұрыстамақтандыру олардыңденсаулығын нығайтып, денежәне ойқабілетінің дамуынамүмкіндік береді, еңбекету менсабақ үлгеруқабілетін арттырады.

Сондықтан,баланың жасынасай ағзасына қажеттівитаминді-мине­рал­дыкешенмен байытылған тағамөнім­дерітолық қамтамасыз етілуіқажет.

Тамақтану тәртібі дегеніміз – асқабылдауда белгілібір уақытқаба­ғы­ну,сондай-ақтамақтану кезіндеас­тыңмөлшерін жәнемәзірін сақ­таудеген ұғымдыбілдіреді. Бала­лар­дыңтамақтану режиміне келесіприн­цип­теренеді: тамақтану барысындатәу­ліктіккесте белгілеу, тәулігіне 1-2 ретқана тамақтану дұрысемес, белгілімөлшерде үшнемесе төртрет тамақтану керекжәне тамаққұнарлы болғаныжөн.

М.БИТАСОВА,

ҚР ТҚҚ Агенттігінің Қызылорда облысы бойынша
департаментінің бас маманы.