МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫНА БАҚЫЛАУ КҮШЕЙЕ БЕРЕДІ

72

0

Облыс әкімінің кеңесшісі Ғазымбек Алпысбаевтың қатысуымен мемлекеттік сатып алу мәселелері туралы семинар-кеңес болып өтті. Оған мемлекеттік органдар қызметкерлері мен бизнес өкілдері қатысты.

КеңесотырысынашқанҒ.Ал­пыс­­баевЕлбасыөткенжылдың 11 қа­занында «2013 жылдың 9 айыбойыншаРеспубликаныңәлеу­­мет­тік-экономикалықда­муқо­ры­тын­дысытуралы» Үкімет­тіңке­ңей­тілгенотырысындамемлекеттіксатыпалусала­сы­нақатыстыбір­қа­тартапсыр­маларбергенінатапөтті. Ел­­ба­сы­мыздыңбастамасыменЗаң­ғаенгізілгенөзгерістер, әрсаладақыз­метатқарыпжүргенотандықкә­сіп­керлергеүлкенқолдауболыптабылады. Атапайтсақ, бұрын кон­курскомиссиясыбірденшешімқа­былдапәлеуеттіөнімберушініанық­тайтынболса, қазіралдыналашешімқабылдап, әлеуеттіөнімберушілергежетіспейтінқұжат­тарынреттеугеқұқықберіліп, комиссияекіншіретқарағаннанкейінсоңғышешімқабылдайтынболды.

ҒазымбекАлпысбайұлыатал­ғантапсырманыорындаумақса­тын­даоблысәкіміҚырымбекКөшербаевтыңқолдауыменреспубликадабіріншіболыпоблыстықмем­лекеттіксатыпалубасқармасықұ­рылғанынжеткізді. Қазіргіуа­қыт­табасқармаөзқызметінбастады.

Осыданкейіноблыстықмемле­кеттіксатыпалубасқар­масыныңбасшысыҒалымжанНиязовмем­лекеттіксатыпалусаласыныңбүгінгіжағдайынатоқталыпөтті.

ЕлбасыныңЖарлығыменқабыл­данған «2010 жылдан – 2020 жылғадейінгікезеңгеарналғанқұқықтықсаясат» тұжырымдамасынасәйкесжұмыстаржасалуда. Дегенмен, жекелегенжағдайдамемлекеттіксатыпалуконкурстарынөткізукезіндезаңнаматалаптарыныңөрескелбұзылуы орын алыпқалады. БұлдеректерөткенжылдыңбасындағыБаспрокуратураныңкешендітексерубарысындаанықталған. Осындайзаңбұзушылықтыазайтужәнеболдырмаумақсатындаоблысәкімініңтапсырмасыменоблыстыққұрылысбасқармасынақосымшаштатбірліктерібөлініп, құрылысжұмыстарыбойыншабірыңғайұйымдастырушыболыпбелгіленген. Солуақыттанбастапмемлекеттіксатыпалужәнеқұқықтықжұмыстарбөлімдеріндежалпы 6 маманқызметатқарып, келесіжұмыстардыіскеасырды.

Яғни, өткенжылы 21 млрд. 486 млн. теңгеніқұрайтын 224 конкурс өткізілді. Конкурсқақаты­сушылардыңадалбәсекелестігініңнәтижесінде 175 млн. 513 мыңтеңгебюджеткекірістелді. 2 мердігер мекеме комиссияшешіміменкеліспей, сотқаталапарызбенжүгініп, сотшешімдерінесәйкес комиссияныңәрекетізаңдыдептанылды. Айтакететінжайт, жекелегенмердігермекемелернысандымерзіміндеаяқтамаужағдайларыкездесіп, осындайкелеңсізжағдайлардыболдырмауүшінжергіліктімердігермекемелергеқолдаукөрсетілді. Нәтижесінде, өткізілген 224 конкурстың барлығы бойыншаҚызылордаоблысыныңқұрылысжәнежобалаушымекемелеріжеңімпазболыптанылды. Бұлжұмыссыздықтыазайту, облысбюджетінетүсетінсалықтыарттыруғасептігінтигізді.

БұданбасқаөткенжылдарданкележатқанСырдарияауданы, Шағанауылындағы 900 орындық мектеп, Аралауданы, Сексеуілстансасындағы 150 орындық клуб, Талсуатауылындағы 300 орындық психоневрологиялықинтернатжәне «Сырцементі» зауытынаинженерлікжелілердітартунысандарыбойыншабюджетқаржысыниемденуфактісіқаржыполициясыментексеріліп, мердігермекемелердіңбасшыларысотқаберілді. МемлекеттіксатыпалубасқармасыныңұйымдастыруыменҚаржыминистрлігініңмамандарыменсарапшыларыныңқатысуымен семинар-кеңесөткізілді. Онда 45 қызметкерге сертификаттартабысетілген. Заңбұзушылықтыңалдыналумақсатындаоблыстықпрокуратураменбірлесіп, конкурстарбойыншаөткізутәртібінүйрететінвидеороликтержасалып, олараудандардаөткізілгенсеминарлардакөрсетілді.

Басқосудасеминар-кеңескеқатысу­шы­лар мемлекеттіксатыпалубарысындакездесетінзаңбұзушылықтарменолардыңалдыналу, жолбермеутуралыөзойларынортағасалып, пікірлеріменалмасты.

Ыдырыс ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз