ТАБИҒАТТЫ ЖАСТАЙЫНАН ТАНИДЫ

140

0

Оқушылардыңбелсендіөмірлікжәнеазаматтықұстанымынқалып­тастыру, отансүйгіштіксанасынтәр­биелеу, білімалушылардыңғылымиойлаужәнезерттеуқабілеттілігіндамыту мақсатындабиылғыоқужылысоңындаАлматықаласындағы жас натуралистерстансасындажаснатуралистерменэкологтардыңмүм­кіндігішектеуліоқушылардыңқа­ты­суымен «Қазақстанменіңелім» республикалықфорумыөткізілді. Форумға 14 облыстан және Алматы, Астанақалаларынан 7-11 сынып оқушылары қатысты.

Форум «Қоршағанорта – бола­шақұрпақүшін» аттыоқушылардыңшығармашылықжұмыскөрмесімен «Тіршіліккеңістігініңэколо­гия­сы» бағыттарыбойынша кон­курс­тықзерттеужұмыстарынантұр­ды. РеспубликалықфорумғаСырөлкесіатынанөз жұмысын ұсынған Әйгерім Оңғаровасоржерлердіңүстінеқалабалаларысабақтанбосуақыттарындадемалатын, ойнайтын, суғашомылатын, спортпенайналысатынтүрліалаңдарменғажайыпбақтарорнатумақсатында «Табиғаттыңтаңғажайыпбұрышы» тақырыбындағымакетінұсынды. «Сыртқықораптардыңкелесіғұ­мы­­ры» номинациясыбойынша өз жұмысын ұсынған Барыс­­ха­н ­Күлмесхановқағазбенплас­тикқораптардан, қаңылтырқалбырлардан, пайдаланылғанқа­ғазбенқаламсаптарданжасалы­нып, кәдесыйғаұсынылатынжә­нетұрмыстақолданылатынбұйым­дарын көрсетті. АлНұрайСейілханова «Балаларжәнеэкология» номинациясыбойынша – Аралқаласындажасэкологтардыңтуғанөлкенің экологиялықмәселелерінекарым-қатынасынайқындайтынбейнероликпенқатысты.

Аралдық ТемірбақтыШапатуллаев «Жербетіндегісеніңізің” номинациясыбойыншааудан­дықоқушыларҮйіндегіжасэко­лог­тардыңәлеуметтікпайдалыэко­логиялыққызметітуралыфоторе­портаждаржәне «Туғанөлкеніңбиологиялықалуандылығынсақтай­мызжәнебайытамыз” номинациясыбойынша «Аралөңірікөлдерініңбиологиялықалуантүрлілігі» тақы­рыбыменжобадайындапқатысты.

Осындай үйретерікөпүйірменіңжұмыстарынреспубликалық форумда насихаттағансырбойылықұландаржүлделіорындарғаиеболып, арнайысыйлықтарменмарапатталды.

Гүлайым АҚМЫРЗАЕВА,

облыстық оқу орталығының бөлім меңгерушісі.