ҚЫЗЫЛОРДАДА АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕН ТӨМЕН

66

0

ҚЫЗЫЛОРДАДА АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕН ТӨМЕНБұл туралы сейсенбі күні «Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық коммуникациялар орталығында өткен брифингте «Байқоңыр» ӘКК» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Ардагер Ақжігітов мәлім етті. Сондай-ақ, ол ақпарат құралдарының өкілдеріне ұлттық компанияның атқарған жұмыстарының қорытындысын да баяндады.

БасқарматөрағасыныңорынбасарыА.Ақжігітовалдыменәлеуметтікмаңыздытауартүрлерініңбағаларынтұрақтандырумақсатындаатқарылыпжатқанжұмыстардытарқатты: – Қазіргі кезде «Байқоңыр» әлеуметтіккәсіпкерліккорпорациямен «Дәмді» дүкендержелісіндамытубағытындаауқымдыжұмыстаратқарылыпжатыр. Соныңнәтижесінде, өткен 8 айдыңқорытындысыбойыншааймағымыздағыбіршамаазық-түлікбағаларыреспубликаныңорташакөрсеткішіменсалыстырғандатөмендеңгейдеболыптұр, – деді А.Ақжігітов.

Мұнансоңолазық-түлікқауіпсіздігімәселесіоблысәкімініңназарындатұрға­нынатапөтті. Облысбасшысыныңтапсырмасыбойыншатұтынунарығындағыбағалардытұрақтандыру, қалыптыдеңгейдеұстаптұрубағытындатиістіжұмыстаратқарылыпжатқанынхабарлады. Бұлорайда, әсіресехалықтұтынатыннегізгіазық-түлікөнімдерінөзгеөңірлерденалдыналакелісім-шартнегізіндесатыпалынып, оныңалдағыжылдыңмамырайынадейінжететіндігінжеткізді.

Соңғыуақыттаелнарығындакүнде­ліктітұтынудағынегізгіөнімдердіңбаға­сындаөсімбайқалды. Басқарматөраға­сыныңорынбасарынарықтағыөзгерістіңсе­­бептеріндесаралады. Соныңбас­ты­сы, іргеміздегіРесейбүгінгітаңдаҚазақ­стан­нанауылшаруашылығыөнімдері­ніңбасымбөлігінимпорттапотыр. Бұныңөзке­зе­гіндеішкінарыққаәсерінтигізбейқой­майтынқұбылысекендігінатапөткенхабарламашыазық-түлікқауіп­­­сіз­дігінеқатыстыоблысбасшы­­сыбергентапсырманыңой­да­­ғыдайорындалыпжатқанынжеткізді.

Оныңайтуынша, нақтыкезеңде 33 бағыт бойынша тауарөнімдеріналдыналасатыпалуғатапсырысберілген. Оның 11-і, яғнихалықкүнделіктітұтынатыннегізгіазық-түлікбойынша 150 млн. теңгеніңкелісім-шартыжасалыпты. Бұлқаражатқакартоп, сәбіз, пияз, күріш, өсімдікмайы, қант, астұзыжәнемакаронсияқтынегізгіөнімдерөзгеаймақтардансатыпалынуда. Осыреттекорпорацияныңұнныңбіріншісортынсатыпалатынжалғызоператорекендігіндеескерукерек. «Наубайханаларменкелісім-шартбар. Біздіңмақсатымыз – әлеуметтікнанныңбағасынұстаптұру. Бұғанқоса, облыстаетжәнебалықөнімдерідежеткілікті,» – дейді А.Ақжігітов.

Нақтыкезеңдеоблысорталығында 12 әлеу­меттiксаудаорталықтарыжұмысжасайды. Олардыкеңейтужұмыстарыдажүзегеасырылуда.

Демек, аймақтабiрiншi қажеттiлiктегіәлеу­меттікмаңыздытауартүрлерініңбағасыкөтерiлуiнеешнегiзжоқ.

Әлеуметтіккәсіпкерліккорпорацияқазіргітаңдажалпықұны 1 млрд. теңгеболатын 8 жобаныжүзегеасырған. Бұғанқоса, құны 9 млрд. теңгеденасатынжобаныжүзегеасыруүстінде. Корпорацияныңинвестициялыққызметіөңіріміздіңөсуіне, кәсіпорындардыбәсекегеқабілеттіетеотырыпжаңаруыжәнежаңғыртуынабағытталады. Оныңішінде: балықкластеріменкөлікинфраструктурасындамытужәнеиндустриалды-инновациялықдамуменқұрылыссаласынаайрықшамаңызберілуде.

Дәуіржан АЙБОЛАТҰЛЫ.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз