КІТАПТЫҢ ОРНЫН ЕШТЕҢЕ АЛМАСТЫРА АЛМАЙДЫ

58

0

КІТАПТЫҢ ОРНЫН ЕШТЕҢЕ АЛМАСТЫРА АЛМАЙДЫҚызылордада «Кітапхана қоры: мәселелер мен шешу жолдары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция басталды. Оған Ресейдің Мәскеу және Петербор қалаларынан, республиканың барлық облыстарынан кітапханашылар қатысуда.

КонференцияныңашылусалтанатындаоблысәкімініңорынбасарыАқмаралӘлназароваақпараттықдәуірдіңкітапханажұмысынажаңамүмкіндіктер ұсынғанын атапөтті. Бірақжақсыкітаптыештеңеалмастыраалмайды. Білімніңқайнаркөзікітаптаекенібаршағамәлім. Жербетіндеадамзаттыңпайдаболғаннанбергібағажетпесқұндылығын, қат-қабаттарихынбүгінгізаманғажеткізгеніүшінбағасытөмендемекемес. «Адамдаркітапоқудықойса, ойлаудыдақояды» дегентәмсілдіңтуралығынғалымдардыңзерттеулерідедәлелдейді.

Бүгіндеелімізде 11 мыңнан астам кітапханажылынашамамен 8 млн. оқырманғақызметкөрсетеді. ҚызылордаоблыстықӘ.Тәжібаеватындағыоблыстықәмбебапғылымикітапханасыаймақтағыбарлықкітапханалардыңәдістемелікорталығыжәнереспубликадағыбайырғыірімәдениошақтардыңбірі. Ғасырданастамтарихыбаркітапханатиптікжобадасалынғанжаңағимаратқакөшірілді. Қазіргітаңдакітапханазаманауижабдықтарменжасақталған, тұтынушылардыңбарлықсанаттарынақызметкөрсететінөңірдегіеңіріақпараттық-мәдениорынғаайналды.

Ақпараттықтехнологияныңкөзілеспесжылдамдығыкітапқорынқалыптастыру, электрондыжәнедәстүрліқордыұдайытолықтыруміндеттеріналғатартыпотыр. Электрондыресурстардыпайдаланудағыкітапханалартәжірибесітолысыпкеледі.

Конференцияныңбіріншікүніқатысушыларкітапнарқы, баспатауарларыменэлектрондыресурстардытолықтырумәселелерінталқылады. Сондай-ақ, қонақтаркітапханакіреберісінеқойылған «Сырөңірі – түркідүниесініңалтынбесігі» аттыкітапкөрмесінтамашалады.

Бүгінконференцияжалғасынтабады. Екіншікүнікітапханашыларқортолықтырудыңөзектімәселелерінортағасалмақ.

М.МЕРЕЙ.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз