Жаңа оқу жылы жаңа мектептерде

138

0

Жаңа оқу жылы жаңа мектептерде «Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар», деп атап көрсетті Елбасы өзінің биылғы халыққа Жолдауында. Бұл орайда атқарушы билік пен білім саласы басшылығы, ұстаздар қауымының атқарар шаруа­сы ұшан-теңіз.

Міне, осыбағыттағыжұмыстарСырбойындажалғасынтауып, жаңашажағдайлардаөрбуде. Облысымызда 291 жалпы білім беретінмектепбарболатынболса, олардыңкөбіжаңартылып, тиістіқұрал- жабдықтарменқамтамасызетілген. Биылғыоқужылықарсаңында 13440 шәкіртке білім беретін 40 білім ордасы нысандарыныңқұрылыстарыжүргізілді. Жылішінде 25 білім беру нысаныпайдалануғаберілетінболса, оның 21-і мектеп ғимараттары. Тағыбіратапайтаржағымдыжаңалықбірмезетте 49 мектепке күрделі жөндеужүргізілуүстінде. Облысымыздаүшауысымдасабақжүргізумәселесішешіліп, алдағыуақыттардаапаттыдегенмектептердіжаңалаубасталадыдепкүтілуде. Бұлардыңбарлығыныңқаржысыжергіліктіжерденшешімінтабады. Бұлбіздіңоблыстыңәлеуметтік-экономикалықжағдайыныңжақ­саратүскендігініңбелгісідептүсінгенжөн.

ОблысәкіміҚырымбекКөшербаевбиылғы 1-қыркүйек – БілімкүніЖаңақорған, Шиеліаудандарынсапарлап, білімордаларынаралады, тұрғындарменжүздесіп, ұстаздарменшәкірттердіжаңаоқужылыныңбасталуыменқұттықтады. БиылғыжаңаоқужылындажаңаоқуғимаратынакіргендердіңбіріЖайылмаауылындағы №195 мектептің оқушылары.
250 балағаарналғанбілімордасыбіржылішінде «Дәнекер» ЖШС-ныңұтымдыжұмысұйымдастыруыарқасындапайдалануғатапсырылыпотыр. 4 блоктан тұратын ғимаратта 18 оқу кабинеті, асхана, спортзал, кітапхана, информатикабөлмелеріжұмысістейді. МектептіңашылусалтанатындаҚырымбекЕлеуұлы: – Биылғы жаңаоқужылықұттыболсын! ӨзімізатапөтіпотырғанБілімкүніоблысымызда 130 мың бала білімнәріменсусындауғамектепкекелсе, оның 16 мыңы алғаш ретбілімошағыныңтабалдырығынаттапотыр. Бұлбіздіңертеңгіболашағымыз, сіздерменбіздердіңістерімізді, армандарымыздыжалғастырушы. БылтырЖаңақорғанауданында 6 мектеппайдалануғаберілсе, биылғыжылыдаосысанқайталаныпотыр. Демек, жылсайыншәкірттерімізжаңамектептердебілімалумүмкіндігінеиедегенсөз. БұлЕлбасыныңкөрегенсаясатыжергіліктіжердеөздәрежесіндежүзегеасырылуыныңкөрінісідептүсініңіздер. Бұл – алдағыуақыттабарлықсалада екпінді еңбекетіп, жерлестеріміздіңәлеуметтікжағдайларыныңкөтерілуінемүмкіндікашамыздегенсөз.

Ұстаз – ұлағаттысөз, мұғалімдерімізсолардақтыатқалайықболуытиіс. Өйткені, мемлекетбасшысыныңбізгеқойыпотырғанталабыөтежоғары, солталаптұрғысындаеңбекетілуі, шәкірттердіңбілімдідетәрбиелі, мейірімді, отансүйгіштікрайдатәрбиеленуіқажет. «МәңгілікЕл» идеясыосындайтіректернәтижесіндеіскеасырылатындығыәрбірқоғаммүшесініңесіндеболуытиіс, – деді.

АуылтұрғындарыатынанақсақалМахмудЖиенбаевқамқорлықүшіналғысайтып, ризашылығынжеткізді.

Аймақбасшысысолкүні «Шалқия» ке­нішімаңындағыелдімекенҚұттықожаауы­­лындадаболып, осындағыжаңамектептіңашылусалтанатынақатысты. Ондадақұттықтаусөзсөйлеп, мектепұжымынаөзініңсый-сияпатынтартуетті.

Жаңа оқу жылы жаңа мектептерде №164 аталмыш мектеп ұжымыдакезіндеасарәдісіменсалынғануақытшағимараттыпаналапотырғанеді, міне, мемлекетқамқорлығыаясындаауылбалаларыекіқабаттысәулеттіжаңаоқуордасындабілімнәріменсусындайтын болады. Барлықжабдығыбар, оқукабинеттеріжеткіліктібілімордасынакелген, алғашкөргената-аналарменбалалардыңқуанышындашекжоқ. «Бірбаланықуантқан – біршаһардықуантқанменбірдей» депілгерідегіданышпандарбайламжасағандай, облысәкіміБілімкүніқаншамаалғысқабөленіп, жұртшылықтыңризашылығыналды.

Аймақбасшысыосыкүнгісапарыныңтүстенкейінгіекіншікезеңінде Шиелі ауданындағыбілімордаларыныңжай-күйіментанысуғадауақыттапты. Жеткіншектергебілімберудеөзіндікұстанымыменізденісінұштастырабілетіншиелілікұстаздарөткенжылдыңқорытындысыбойыншаоблысымыздаалдыңғықанағаттанарлықнәтижекөрсетебілсе, биылғыжаңаоқужылындадаболашақтыңкапиталынигеретінжастарғасапалыбілімменсаналытәрбиеберугежұмылдырылыпотыр. БұлорайдаауданбасшылығынажазбасындакелгенҚайратбекСәрсенбаевтыңнақтыкезеңдегіқамқорлығыменоқуүрдісініңзаманақажеттілігінесайжүргізілуінедегенталабы аудан тұрғындарыныңүлкенсенімінеиеболғандығынайтқанжөн.

Елбасыныңөзіжітіназардаұстапотырғанбілімсаласыншеткіаймақтакеңөрістетуниетіндеауданорталығындағы №252 Генерал Кофтунов атындағымектептіңғимаратыбиылкүрделіжөнделіп, бастанаяққайтажаңғыртылды. Осымақсаттаоблыстықбюджеттен 308,9 млн. теңгеқаралып, жұмыстардыңбасталыпкеткендігінедебіршамауақытболды. Жаңакорпустаспортзал, актзалы, кітапханаоқузалымен, асхана, барлықсанитарлықтораптарқаралған. Ауданорталығындағытарихиғимараттыңкөнебет-бейнесідесақталып, өзініңмәнінжоймақемес.

Шиелідегіоқушыларыда, салабойыншаалғанжетістіктерідемолбілімордаларыныңбірі №46 Пушкин атындағы мектеп. Оғанөткенжылданберіжастаболса, талантты, педогогикалықтәжірибежинақтағанМұратТұрабаевесімдіжігерліжігітдиректорлыққакелгелімектепұжымыаудандаалдыңғықатарданкөрінебастады. АймақбасшысыҚырымбекКөшербаевосымектепкедесоғып, ата-аналарменшәкірттерді, ұстаздарқауымынБілімкүніменшынжүректенқұттықтады. Аталмышбілімордасыдамемлекеттікқолдауданқалысқалмаған, биылдың өзінде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасыаясында 78 млн.442 мыңтеңгеқаржыбөлініп, күрделіжөндеуденөткізілді. Бұлмектептіңсәулетінеде, оқупроцесіндегіжаңалықтарынадаыңғайлыболатындығыныңкепілі.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.

Жаңақорған, Шиеліаудандары.