Пікірлер:
 • Барша казак халкын бугингиКурбан аит мерекесимен куттыктаимын!Эр казактын жануясында бак.береке. бирлик. тыныштык. денсаулыктары зор болып.бала шагаларынын куанышы мен жаксылыктарына кенеле берсин дегим келеди.Екиншиден:Дуисенбек Аяшулы мырзанын «Сыр боиы»газетине 20.07.2021 ж.шыккан макаласы:Жаксы соз суиндирер-Жаман соз куиндирер» тонирегинде оз пикиримди калдыруды жон кордим.Бул жерде Дуисенбек мырзанын каламынын ушкир.макаласында эр адамнынбоиында кездесетинжаксы кадир касиетин.боиындагы тазалыкты коре билетинин.жаксыга жанашыр.соз соилеу.тил мэдениетин оте жогары курметтеитин сезимтал жан екнин.макаланы оку барысында козим жетип.улкен ризашылыкпен рахметимди аиткым келеди.
  ЕНДИ КАЗАКТЫН МАКАЛ МАТЕЛДЕРИ ОМИРДЕН АЛЫНГАНЫН.ТЕГИН АИТЫЛМАГАНЫНБАРИМИЗ ЖАКСЫ БИЛЕМИЗ.МЫСАЛЫ:»ЖАКСЫ СОЗ-ЖАРЫМ ЫРЫС».»ЖАКСЫНЫН ЖАКСЫЛЫГЫН АИТ -НУРЫ ТАСЫСЫН»Т .Б.МАКАЛДАР.коп кисилерди оз боиындагы кемшиликтерин калдырып.жаксыга умтылуга куш каират береди деген оидамын.Бул пикиримдиАрип Хожбанов менин иним болгандыктан аитып отырган жокпын.Каита менин инимнин боиынан.окинишке ораи коп адамдарда кездесе бермеитин:тазалыкты. адамгершиликти.карапаиыдылык пен каиырымдылыкты.сози мен иси бир жерден шыгатын.бир созди ер азамат ретинде.искер.журеги таза.елим оссин.коркеисин.халкым кобеип.бахытты омир сурсин:Абаи атамыз аиткандаи»Сенде бир кирпиш дуниеде -тетигин тапта бар калан»-дегендеи елине улкен жанашырлыкпен.тил соз соилеу мадениетин бояусыз оте жогары курметтеитин азамат екнин сезип:маркаиыпта. Мактаныпта .толкыпта.улкен жаксы асерде болып жазып отырмын.
  Бул жаксы касиеттерАриптин боиынаата-анамыздын берген тарбиесинен.улкен кисилерден естиген коргендерин боиына синирип.оз талпынысы менынталылыгымен. билимимен. карапаиымдылыгымен.ар иске.созге жауапкершиликпен карауынан калыптаскан.улкендердин дана создерине улкен мэн берип оны боиына синире билуинде деп оилаимын.Арип инимниналиде халкына. елине.туган жерине.когамга синиретин енбеги.куш куаты.тэжирибеси мол .баршылык.
  Тек соны сезетин.колдаитын. багалаитын жаксы адамдар коп болса екен деген апалык ак тилегим бар.
  Бауырларынын.туган.туыс..куда жекжат.достар. кызметтестер.халкынын жанашыры.тиреги болып.денсаулыкта.узак манди гумыр кешип.косагымен коса агарып.балалар.немере шобере.шопшек колынан бал жалап.рахатына кенеле бер деп тилек билдиремин.
  Халкыма .елиме осындаи ер азаматтар жаиында:»коп жагдаида тек гана»ЖАКСЫ СОЗБЕН СУИИНДИРИП.»ЖАМАН СОЗБЕН КУИИНДИРМЕСЕ «ЕКЕН ДЕГЕНОТИНИШПЕН ПИКИР КОСКЫМ КЕЛЕДИ.
  ТАГЫДА БАРША ХАЛЫККА ДЕНСАУЛЫК. АМАНДЫК. ТЫНЫШТЫК.БИРЛИК. ЫНТЫМАК ТИЛЕИМИН !!
  АЛМАТЫ КАЛАСЫ. АЛМА КОЖБАНОВА.

Пікір жазыңыз